The Mongols’ tuq ‘standard’ in Eurasia, 13th-14th Centuries

  • Ma Xiaolin Nankai University, Tianjin
Published
2020-01-23
How to Cite
Xiaolin, M. (2020). The Mongols’ tuq ‘standard’ in Eurasia, 13th-14th Centuries. Studia Uralo-Altaica, 53, 183-194. https://doi.org/10.14232/sua.2019.53.183-194