Kognitív Kultúraelméleti Közlemények

A Kognitív Poétika Kutatócsoport periodikuma. A folyóirat elsősorban az irodalomtudomány és a kognitív tudományok területén zajló interdiszciplináris kutatások eredményeinek közlését tűzte ki céljául. Olyan tanulmányok megjelenését szolgálja, amelyek a kognitív és evolúciós pszichológia eredményeinek figyelembevételével foglalkoznak irodalmi szövegek, filmek és egyéb, például digitális médiumok befogadásának folyamataival. A folyóirat egyes számai tematikus hangsúllyal vizsgálják az evolúció során kialakult kognitív és érzelmi mechanizmusokat, illetve ezek megjelenési formáit, például az oksági gondolkodás, az elmeolvasás, a narratív empátia, a feszültségkeltés, illetve a morális ítélet befolyását a különböző esztétikai gyakorlatokban. Ezt a célkitűzést követve a folyóirat széles körben teszi lehetővé tanulmányok megjelentetését a stilisztikai jelenségek magyarázata (metafora, metonímia, allegória, szimbólumok), a poétikusság mibenlétének kérdése, az elbeszélt történetek megértése, a szereplők és fiktív világok mentális reprezentációinak megalkotása, a művészeti és irodalmi recepcióval kapcsolatos érzelmi folyamatok és az irodalmi szövegekből kiinduló jelentésképzés, illetve egyéb interdiszciplináris kérdésfeltevések tárgykörében.


A folyóirat online formában jelenik meg a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára OJS folyóirat-platformján. A 2022-es számok „Negatív érzelmek az esztétikai befogadásban” címmel jelentek meg, míg a 2023. évi első szám tematikája „Elbeszélés és kauzális gondolkodás” lesz. A szerzők és a szakmai lektorok az ország különböző felsőoktatási intézményeiből, illetve határon túli egyetemek munkatársaiból kerülnek ki.

Évf. 2 szám 2 (2023): Elbeszélés és oksági gondolkodás

Jelen folyóirat-számunk tanulmányai az előző szám folytatásaként az újabb, kognitív tudományi kutatásokra alapozva vizsgálják a kauzalitás szerepét a történetek megértésében. A kauzalitást olyan mentális konstrukcióként ragadják meg, amely révén két vagy több tényező között okozati viszonyt állítunk fel. Azt a kérdést járják körül, hogy a különböző műfajok, történettípusok, elbeszélésmódok az oksági gondolkodás milyen folyamatait működtetik az adott művészi kompozíciót alakító egyéb mechanizmusokkal együttműködésben. Folyóiratunk tanulmányai a kauzális kogníció jelentőségének felmutatására többféle megközelítést is alkalmaznak, az itt olvasható tanulmányok többségében egy-egy kiválasztott elméleti konstrukció felől közelítenek a kauzalitással összefüggő partikuláris problémákhoz.

Megjelent: 2023-12-15

Az összes folyóiratszám megtekintése

Kognitív Poétika Kutatócsoport